TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY 2019
Học phí - Học bổng

Theo quy định về mức học phí của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, tại Cơ sở TP. Hồ Chí Minh, năm học 2017-2018, học phí quy định như sau.

1. Bậc đại học: 300.000đ/tín chỉ

2. Bậc cao đẳng: 209.000đ/tín chỉ

Học phí mỗi năm học có thể được điều chỉnh theo quy định của Bộ Tài chính.