TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY 2019
Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 của phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh và Quảng Nam
Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 của phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh và Quảng Nam