TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY 2019
Quản lý công

 

Chuyên ngành Quản lý công

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo nguồn nhân lực có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý khu vực công trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Thạc sỹ Quản lý công có khả năng vận dụng lý luận, phương pháp và kỹ năng nghề nghiệp của ngành Quản lý công trong các lĩnh vực hoạt động có liên quan trong đời sống xã hội, tích cực tham gia sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

2. Chuẩn đầu ra

- Về kiến thức

+ Kiến thức chung: Đạt kiến thức Triết học và ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vận dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu quản lý công;

+ Kiến thức cơ sở ngành: Hiểu biết những kiến thức tổng quan về Quản lý công, chính trị, pháp luật trong quản lý công, kinh tế học trong quản lý công, khoa học Tổ chức, kiến thức về lịch sử các học thuyết quản lý, hành chính phát triển;

+ Kiến thức chuyên ngành: chính sách công, chính trị và quan hệ quốc tế.

- Về kĩ năng

+ Kỹ năng cứng

  • Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách công; phân tích và hoạch định được chính sách của một số ngành/ lĩnh vực cụ thể;
  • Kỹ năng phân tích và thiết kế tổ chức công;
  • Kỹ năng quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công;
  • Kĩ năng quản lý tài chính trong các tổ chức công;
  • Kĩ năng quản trị các tổ chức công, bao gồm: Quản lý chiến lược khu vực công; Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công; Quản trị sự thay đổi trong khu vực công; Quan hệ công chúng trong khu vực công; Phòng, chống tham nhũng trong quản lý công; Quản trị địa phương

+ Kỹ năng mềm

  • Có phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp công việc và cải tiến lề lối làm việc trong cơ quan.
  • Kỹ năng giao tiếp, sử dụng tiếng Anh.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Sau khi tốt nghiệp, học viên có các năng lực tự chủ và trách nhiệm sau đây:

+ Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý công và đề xuất những sáng kiến có giá trị nâng cao khả năng vận dụng các nghiệp vụ vào thực tế;

+ Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn về hoạt động quản lý công;

+ Có khả năng đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn;

+ Có khả năng xây dựng chiến lược, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn;

+ Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao liên quan đến hoạt động quản lý công; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề liên quan.

 - Vị trí việc làm

+ Học viên tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản lý công có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí quản lý, chuyên viên hành chính tại các cơ quan, tổ chức thuộc khu vực công và khu vực tư.

+ Có cơ hội học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu để tiếp tục tham gia học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý công.

3. Thời gian đào tạo: 02 năm

4. Khối lượng kiến thức

- Khái quát chương trình đào tạo: cấu trúc của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công học có thời lượng 60 tín chỉ, cụ thể như sau:

 

KHỐI KIẾN THỨC

Kiến thức bắt buộc

(Tín chỉ)

Kiến thức

Tự chọn

(Tín chỉ)

Tổng số

(Tín chỉ)

1.  Phần 1. Kiến thức chung

10

0

10

2.  Phần 2. Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

 

 

- Kiến thức cơ sở ngành

08

06

14

- Kiến thức chuyên ngành

10

14

24

3. Phần 3. Thực tập nghiệp vụ

2

 

2

4. Phần 4. Luận văn tốt nghiệp

10

 

10

Tổng số

40

20

60


5. Kế hoạch đào tạo (dự kiến)

TT

Mã học phần

Tên học phần

Phân kỳ

Tổng số

Kỳ I

Kỳ II

Kỳ III

Kỳ IV

I

Phần kiến thức chung

10

 

 

 

 

1.

KTC501

Triết học

04

X

 

 

 

2.

KTC502

Tiếng Anh

04

X

 

 

 

3.

KTC503

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Quản lý công

02

X

 

 

 

II

Phần kiến thức cơ sở ngành

14

 

 

 

 

II.1

Các học phần bắt buộc

8

 

 

 

 

4.

CSBB501

Tổng quan về quản lý công

02

X

 

 

 

5.

CSBB502

Pháp luật trong quản lý công

02

X

 

 

 

6.

CSBB503

Chính trị trong quản lý công

02

X

 

 

 

7.

CSBB504

Kinh tế học trong quản lý công

02

X

 

 

 

II.2

Các học phần tự chọn

6/8

 

 

 

 

8.

CSTC505

Hành chính phát triển

02

 

X

 

 

9.

CSTC506

Lịch sử các học thuyết quản lý

02

 

X

 

 

10.

CSTC507

Khoa học Tổ chức

02

 

X

 

 

11

CSTC508

Hợp tác công – tư

02

 

X

 

 

III.

Phần kiến thức chuyên ngành

24

 

 

 

 

III.1

Các học phần bắt buộc

10

 

 

 

 

12.

CNBB501

Chính sách công

2

 

X

 

 

13.

CNBB502

Phân tích và thiết kế tổ chức công

2

 

X

 

 

14.

CNBB503

Quản lý nguồn nhân lực khu vực công

2

 

X

 

 

15.

CNBB504

Quản lý tài chính các tổ chức công

2

 

X

 

 

16.

CNBB505

Kiểm soát trong khu vực công

02

 

X

 

 

III.2

Các học phần tự chọn

14/26

 

 

 

 

17.

CNTC501

Dịch vụ công

2

 

 

X

 

18.

CNTC502

Phân quyền, phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước

2

 

 

X

 

 

19.

CNTC503

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

2

 

 

X

 

20.

CNTC504

Quan hệ công chúng trong khu vực công

2

 

 

X

 

21.

CNTC505

Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công

2

 

 

X

 

22.

CNTC506

Quản trị địa phương

2

 

 

X

 

23.

CNTC507

Quản lý chiến lược khu vực công

2

 

 

X

 

24.

CNTC508

Quản trị sự thay đổi trong khu vực công

2

 

 

X

 

25

CNTC509

Phòng, chống tham nhũng trong quản lý công

2

 

 

X

 

26

CNTC510

Chính sách văn hóa, giáo dục, y tế

2

 

 

X

 

27

CNTC511

Chính sách dân tộc, tôn giáo

2

 

 

X

 

28

CNTC512

Chính sách kinh tế

2

 

 

X

 

29

CNTC513

Chính sách tài nguyên, môi trường

2

 

 

X

 

IV

 

Thực tập nghiệp vụ

 

 

 

 

 

30

 

Thực tập nghiệp vụ

2

 

 

 

X

V.

Luận văn thạc sĩ:

 

 

 

 

 

31.

LTLV 530

Luận văn thạc sĩ

10

 

 

 

X

Tổng cộng

60

 

 

 

 

 

6. Điều kiện tốt nghiệp

- Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn:

+ Học viên hoàn thành 100% chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chư­ơng trình đào tạo đạt từ điểm C trở lên;

+ Đạt trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

+ Có đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng thời phải có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn là luận văn đạt các yêu cầu;

+ Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập;

+ Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên.

- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của hội đồng đánh giá luận văn và nhận xét của các phản biện cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại thư viện và lưu trữ theo quy định.

- Đã công bố công khai toàn văn luận văn trên website của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội: http://truongnoivu.edu.vn/

 

Bài cùng chuyên mục