TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY 2019
Chính sách công

Chuyên ngành Chính sách công 

1. Mục tiêu đào tạo

- Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo thạc sĩ Chính sách công tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được thiết kế theo định hướng ứng dụng. Mục tiêu của chương trình nhằm xây dựng nền tảng tư duy khoa học và nâng cao năng lực thực tiễn của người học khi tham gia hoạch định, thực thi và phân tích, đánh giá chính sách công; hình thành các kiến thức, kỹ năng cần phải có để thực hiện tốt nhất công việc mà người học đang đảm nhiệm. Trọng tâm của chương trình là trang bị cho học viên xác định được bản chất của chính sách công và các kỹ năng, công cụ, giải pháp, điều kiện cần phải có để có thể tổ chức thực hiện các chính sách trong thực tiễn.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Học viên có được kiến thức tổng quát về thể chế chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Từ đó học viên hiểu được vai trò của nhà nước trong việc hoạch địch chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

+ Học viên có kiến thức tổng quát về chính sách công; có khả năng tham gia hoạch định, thực thi, phân tích và đánh giá kết quả thực hiện các chính sách gắn với từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể.

+ Học viên biết vận dụng những kiến thức chung, vận dụng các công cụ, phương pháp và kỹ năng phù hợp để đề xuất các phương án chính sách khác nhau, khả năng kết hợp giữa các loại chính sách khác nhau và đánh giá ưu, nhược điểm của từng lựa chọn cho phù hợp với thực tiễn.

2. Chuẩn đầu ra

- Về kiến thức

+ Kiến thức chung: Học viên sau khi tốt nghiệp có được một số kiến thức xã hội tổng quát về thể chế chính trị, pháp luật, quản lý và những ảnh hưởng của nó tới chính sách công. Đạt kiến thức tin học và ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nắm được phương pháp nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu.

+ Kiến thức ngành:

  • Có kiến thức cơ sở về chính trị, pháp luật và quản lý để hiểu các lựa chọn chính sách công.
  • Có kiến thức để có thể thực hiện được các bước trong chu trình chính sách công.
  • Có hiểu biết về các công cụ và phương pháp được sử dụng trong hoạch định, phân tích chính sách công.

- Về kĩ năng

Thạc sĩ Chính sách công có kĩ năng vận dụng lý thuyết và bằng chứng thực tiễn để thiết kế, triển khai và đánh giá chính sách công. Cụ thể là:

+ Có kỹ năng tổng hợp, khái quát bối cảnh tổ chức và thực thi chính sách. Trên cơ sở đó có khả năng nhận biết vấn đề chính sách, đặt ra các giả thuyết thực thi chính sách, phân tích dựa trên khung lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm để đưa ra những nhận định, lập luận, minh chứng cho các lựa chọn chính sách.

+ Có kỹ năng phản biện các vấn đề chính sách dựa trên cơ sở khoa học, khách quan và độc lập. Có kỹ năng nhận định, phân tích vấn đề chính sách dưới các góc độ khác nhau. Biết sử dụng kiến thức liên ngành, đa ngành để phản biện chính sách một cách chân thực và khoa học; tham gia thảo luận và tranh luận các vấn đề liên quan đến chính sách.

+ Có kỹ năng sử dụng các công cụ, phương pháp để tham gia hoạch định và thực hiện chính sách công gắn với từng ngành, lĩnh vực trong bối cảnh hiện nay.

Ngoài ra, thạc sĩ Chính sách công còn có được một số kĩ năng mềm như: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm; có phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp công việc và cải tiến lề lối làm việc trong cơ quan.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Sau khi tốt nghiệp, thạc sĩ Chính sách công có các năng lực tự chủ và trách nhiệm sau đây:

+ Có năng lực học tập, nghiên cứu và làm việc độc lập, khoa học.

+ Tự đánh giá năng lực và mức độ thực hiện của cá nhân, biết cách sử dụng và thích nghi với làm việc nhóm và phát triển công việc cá nhân.

+ Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao.

- Chuẩn mực về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:

+ Thạc sĩ Chính sách công có đạo đức công vụ trong hoạch định, phân tích và thực thi chính sách công; có thái độ đề cao hiệu quả công việc, khách quan và trung thực.

+ Kiên định lập trường chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

+ Có năng lực nhận biết, ứng xử phù hợp với trách nhiệm nghề nghiệp của người hành nghề hoạch định, phân tích, đánh giá chính sách công; thể hiện thái độ chuyên nghiệp, trung thực vì giá trị cộng đồng, tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

- Vị trí việc làm

Thạc sĩ ngành Chính sách công có thể tham gia hoạch định, phân tích và thực thi chính sách công tại các cơ quan, tổ chức thuộc khu vực công và khu vực tư.

+ Làm việc tại các cơ quan của tổ chức chính trị, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội…; các cơ quan nghiên cứu thuộc các cơ quan của nhà nước hoặc các cơ quan nghiên cứu độc lập, đặc biệt là các Viện nghiên cứu chiến lược, viện nghiên cứu chính sách của ngành, địa phương.

+ Làm việc trong các tổ chức thuộc khu vực tư: các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn thuộc mọi thành phần kinh tế. Hoặc có thể là những chuyên gia phân tích chính sách độc lập.

+ Có thể học chuyên sâu ở các trình độ cao hơn về chính sách công.

3. Thời gian đào tạo: 02 năm

4. Khối lượng kiến thức

Cấu trúc của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chính sách công  có thời lượng 60 tín chỉ, cụ thể như sau:

KHỐI KIẾN THỨC

Kiến thức bắt buộc (Tín chỉ)

Kiến thức

Tự chọn (Tín chỉ)

Tổng số

(Tín chỉ)

1.  Phần 1. Kiến thức chung

10

0

10

2.  Phần 2. Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

18

20

38

- Kiến thức cơ sở

08

06

14

- Kiến thức chuyên ngành

10

14

24

3. Phần 3. Thực tập tốt nghiệp và Luận văn tốt nghiệp

12

 

12

Tổng số

40

20

60

 

5. Kế hoạch đào tạo (dự kiến)

 

Mã học phần

Tên học phần

Phân kỳ

Tổng số

Kỳ I

Kỳ II

Kỳ III

Kỳ IV

I

Phần kiến thức chung

10

 

 

 

 

1.

KTC501

Triết học

04

X

 

 

 

2.

KTC502

Tiếng Anh

04

X

 

 

 

3.

KTC503

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Chính sách công

02

X

 

 

 

II

Phần kiến thức cơ sở ngành

14

 

 

 

 

II.1

Các học phần bắt buộc

8

 

 

 

 

4.

CSBB501

Tổng quan về chính sách công

02

X

 

 

 

5.

CSBB502

Tổng quan về quản lí công

02

X

 

 

 

6.

CSBB503

Pháp luật trong chính sách công

02

X

 

 

 

7.

CSBB504

Chính trị trong chính sách công

02

X

 

 

 

II.2

Các học phần tự chọn

6/8

 

 

 

 

8.

CSTC505

Phân tích định lượng trong chính sách công

02

 

X

 

 

9.

CSTC506

Quản lí chiến lược trong khu vực công

02

 

X

 

 

10.

CSTC507

Quản lí sự thay đổi trong chính sách công

02

 

X

 

 

11

CSTC508

Dịch vụ công

02

 

X

 

 

III.

Phần kiến thức chuyên ngành

24

 

 

 

 

III.1

Các học phần bắt buộc

10

 

 

 

 

12.

CNBB501

Phân tích vấn đề chính sách công

02

 

X

 

 

13.

CNBB502

Hoạch định chính sách công

02

 

X

 

 

14.

CNBB503

Thực thi chính sách công

02

 

X

 

 

15.

CNBB504

Đánh giá chính sách công

02

 

X

 

 

16.

CNBB505

Phản biện, giám sát chính sách công

02

 

X

 

 

III.2

Các học phần tự chọn

14/26

 

 

 

 

17.

CNTC501

Phân quyền, phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước

02

 

 

X

 

18.

CNTC502

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

02

 

 

X

 

 

19.

CNTC503

Vai trò của truyền thông và dư luận đối với hoạch định và thực thi chính sách công

02

 

 

X

 

20.

CNTC504

Chính sách tài chính công

02

 

 

X

 

21.

CNTC505

Chính sách văn hóa, giáo dục, y tế

02

 

 

X

 

22.

CNTC506

Chính sách phát triển nhân lực trong khu vực công

02

 

 

X

 

23.

CNTC507

Chính sách dân tộc, tôn giáo

02

 

 

X

 

24.

CNTC508

Chính sách phát triển bền vững

02

 

 

X

 

25

CNTC509

Đạo đức công vụ trong chính công

02

 

 

X

 

26

CNTC510

Chính sách đầu tư và phát triển

02

 

 

X

 

27

CNTC511

Chính sách hội nhập và phát triển

02

 

 

X

 

28

CNTC512

Chính sách phòng chống tham nhũng trong khu vực công

02

 

 

X

 

29

CNTC513

Chính sách khoa học công nghệ

02

 

 

X

 

30

CNTC14

Chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn

02

 

 

 

 

31

 

Báo cáo chuyên đề

 

 

 

 

 

IV.

Luận văn thạc sĩ:

 

 

 

 

 

30.

LTLV 530

Luận văn thạc sĩ

12

 

 

 

X

Tổng cộng

60

 

 

 

 

 

6. Điều kiện tốt nghiệp

- Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn:

+ Học viên hoàn thành 100%  chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chư­ơng trình đào tạo đạt từ điểm C trở lên;

+ Đạt trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

+ Có đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng thời phải có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn là luận văn đạt các yêu cầu;

+ Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập;

+ Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên.

- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của hội đồng đánh giá luận văn và nhận xét của các phản biện cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại thư viện và lưu trữ theo quy định.

- Đã công bố công khai toàn văn luận văn trên website của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội: http://truongnoivu.edu.vn/

 

Bài cùng chuyên mục