TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY 2019
Ngành Văn thư hành chính

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

            Sinh viên nắm được những kiến thức lý luận và nghiệp vụ công tác văn thư - hành chính;

            Vận dụng nghiệp vụ đó vào giải quyết các công việc tại cơ quan, tổ chức;

            Tham gia nghiên cứu và hướng dẫn nghiệp vụ văn thư - hành chính tại cơ quan, tổ chức.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1.  Về kiến thức

- Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

            - Nắm vững kiến thức về ngoại ngữ, tin học;

            - Nắm vững các kiến thức cơ bản về pháp luật, về quản lý, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước;

            - Nắm vững một số nghiệp vụ hành chính để sinh viên có thể thực hiện các kỹ năng và nghiệp vụ hành chính;

            - Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức để tổ chức các hoạt động nghiệp vụ văn thư - hành chính như: soạn thảo và ban hành văn bản; quản lý và giải quyết văn bản; lập hồ sơ; quản lý và sử dụng con dấu

             - Nắm vững kiến thức và vận dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư -, hành chính.

1.2.2. Về kỹ năng

1.2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

            - Kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn: thực hiện thành thạo các nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực  văn thư -hành chính, sử dụng thành thạo các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác văn thư - hành chính.

            - Có kỹ năng xem xét, vận dụng và kiểm tra, đánh giá công tác văn thư - hành chính

            - Kỹ năng giải quyết vấn đề: Tự tin khi tiếp cận công việc và giải quyết các vấn đề đặt ra trong lĩnh vực công tác văn thư - hành chính; thực hiện và hướng dẫn các nghiệp vụ văn thư-hành chính; hướng dẫn sử dụng các thiết bị văn phòng.

1.2.2.2. Kỹ năng mềm

            - Kỹ năng thuyết trình và tập hợp những người cùng tham gia làm việc để giải quyết công việc;

            - Có tư duy so sánh, đánh giá, phân tích, các vấn đề của lĩnh vực văn thư - hành chính;

            - Có khả năng làm việc nhóm, thích nghi và hòa nhập nhanh vào nhóm, phân công công việc, phối hợp hiệu quả giữa các thành viên, hỗ trợ và trao đổi giữa các thành viên;

            - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

1.2.3. Về thái độ

            - Người học được giáo dục về phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ văn thư-hành chính;

            - Người học nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của công tác văn thư -hành chính  trong công cuộc cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển;

            - Nhận thức rõ vai trò của công tác văn thư - hành chính trong việc cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý của cơ quan, tổ chức;

            - Có ý thức gìn giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ  đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng cho cơ quan, tổ chức và cá nhân;

            - Từ nhận thức về giá trị của hồ sơ, tài liệu và vai trò của công tác văn thư - hành chính, người học có thái độ yêu nghề, nhiệt tình trong công tác, có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

            Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc ở các vị trí sau đây:

            - Chuyên viên hành chính trong các cơ quan thuộc khu vực công và khu vực tư;

            - Chuyên viên văn thư tại bộ phận văn thư - lưu trữ của các cơ quan, tổ chức Đảng; các Bộ, ngành; các tổ chức chính trị-xã hội; các doanh nghiệp; Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đoàn thể khác;

            - Chuyên viên văn phòng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

            - Tham gia nghiên cứu khoa học về văn thư - hành chính