TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY 2019
Ngành Lưu trữ học

NGÀNH LƯU TRỮ HỌC

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lưu trữ học theo định hướng ứng dụng nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật kiến thức ngành Văn thư và Lưu trữ; vận dụng kỹ năng đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức, đồng thời có thể tham gia nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề về văn thư, lưu trữ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.

2. Chuẩn đầu ra

a. Về kiến thức:

Sau khi học xong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lưu trữ học, học viên đạt được các khối kiến thức cơ bản và nâng cao về các lĩnh vực sau:

- Khối kiến thức cơ sở về hành chính học, về tổ chức bộ máy nhà nước, về quản trị công sở.

- Khối kiến thức chuyên sâu về lưu trữ học.

- Khối kiến thức bổ trợ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp khác nhau của người học.

b. Về kĩ năng:

- Kỹ năng cứng

+ Kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn về phương pháp tổ chức và quản lý các loại hình tài liệu lưu trữ như: Tài liệu lưu trữ hành chính; tài liệu lưu trữ khoa học và công nghệ; tài liệu lưu trữ nghe nhìn và tài liệu lưu trữ điện tử;

+ Kỹ năng phân tích, kiể’m tra, đánh giá, giải quyết vấn đề công tác văn thư, lưu trữ;

+ Kỹ năng thực hiện và hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ văn thư - lưu trữ; hướng dẫn sử dụng các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, quản lý văn bản, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

- Kỹ năng mềm

+ Kỹ năng điều hành và quản lý để’ giải quyết các công việc liên quan đến công tác văn thư, công tác lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;

+ Có phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp công việc và cải tiến lề lối làm việc trong cơ quan.

+ Kỹ năng giao tiếp, sử dụng tiếng Anh chuyên ngành.

c. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Sau khi tốt nghiệp, học viên có các năng lực tự chủ và trách nhiệm sau đây:

- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ và đề xuất những sáng kiến có giá trị nâng cao khả năng vận dụng các nghiệp vụ vào thực tiễn;

- Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn về hoạt động lưu trữ;

- Có khả năng đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ lưu trữ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn về lưu trữ học;

- Có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ lưu trữ;

- Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao liên quan đến hoạt động lưu trữ và quản trị văn phòng; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề liên quan.

d. Vị trí việc làm:

Học viên tốt nghiệp thạc sĩ ngành Lưu trữ học có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí quản lý, chuyên viên văn thư, chuyên viên lưu trữ tại các cơ quan thuộc khu vực công, khu vực tư và doanh nghiệp nước ngoài.

Có cơ hội học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu để tiếp tục tham gia học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Lưu trữ học.

3. Thời gian đào tạo: 02 năm

4. Khối lượng kiến thức

Cấu trúc của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lưu trữ học có thời lượng 60 tín chỉ, cụ thể như sau:

 

KHỐI KIẾN THỨC

Kiến thức bắt buộc (tín chỉ)

Kiến thức tự chọn (tín chỉ)

Tổng số

(tín chỉ)

1. Phần 1. Kiến thức chung

6

0

6

2. Phần 2. Phần kiến thức giáo dục huyên nghiệp

     

- Kiến thức cơ sở

10

6

16

- Kiến thức chuyên ngành

19

9

28

- Thực tập nghiệp vụ

3

 

3

3. Phần 3. Luận văn tốt nghiệp

7

 

7

Tổng số

45

15

60