TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY 2019
Ngành Dịch vụ pháp lý

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

          Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng ngành Dịch vụ pháp lý có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt; có trách nhiệm nghề nghiệp; có năng lực thực hiện được các công việc thuộc vị trí việc làm tương ứng với trình độ được đào tạo; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; đồng thời tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1.  Về kiến thức

          Chương trình đào tạo chuyên ngành Dịch vụ pháp lý bậc cao đẳng trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và những quy định pháp luật chuyên sâu trong một số lĩnh vực về hành chính, lao động, dịch vụ hành chính công, quản lý hộ tịch, công chứng, chứng thực... Trên cơ sở khối kiến thức được cung cấp, sinh viên có khả năng lý giải, phân tích, tổng hợp, đánh giá các hiện tượng pháp lý; có tri thức để áp dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tiễn đời sống.

1.2.2. Về kỹ năng

          * Kỹ năng cứng:

          - Nhận diện các vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của khoa học pháp lý;

          - Phân tích, đánh giá các hiện tượng pháp lý;

          - Sử dụng, áp dụng kiến thức pháp luật vào tư vấn pháp lý và giải quyết các vấn đề cụ thể trong đời sống xã hội.

          * Kỹ năng mềm:

          - Kỹ năng tư duy hệ thống;

          - Kỹ năng phân tích, tổng hợp, so sánh và giải quyết vấn đề;

          - Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin;

          -  Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán...

1.2.3. Về thái độ

          Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo phải có thái độ đúng đắn với nghề nghiệp đã lựa chọn; có ý thức trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao; có thái độ trung thực, có ý thức tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của cộng đồng và xã hội.

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

          Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức thực hiện hoặc cung ứng dịch vụ pháp lý như:

- Trong khu vực công: hệ thống cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội;

- Trong khu vực tư: công ty luật, văn phòng luật sư, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp khác, các loại hình doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài; các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ...